۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۰ مرداد
شرح خبر
0 : 0 - 1395/08/20 - تعداد بازدید : 884
افتتاح تعداد 8پـروژه ريلي دراداره كل راه آهــن آذربايجــان

 با استعانت پروردگار متعال و بـه نـام نامـي حضـرت ثامن الحجـج، امـام رضـا(ع) تعداد 8پـروژه  ريلي دراداره كل راه آهــن آذربايجــان با حضور عالي ترين مقامات   استان  آذربايجان  شرقي درساعت 11 صبح روز چهار شنبه 1395/8/19 درمحل ايستگاه  راه آهن تبريز مورد بهره برداري قرار گرفت    

مير حسن موسوي ديزجي مدير كل راه آهن آذربايجان  در اين مراسم  ضمن خير مقدم گويي  و گزارشي از روند اجرايي پروژه هاي مورد افتتاح ارائه كرد  و ميزان اعتبـار
ريالــي8پـروژه  ريلي دراداره كل راه آهــن آذربايجــان را بالــغ بــر 198ميليــارد ريــال اعلام كرد و در رابطه با برنامه‌هاي آينده اداره كل راه آهن آذربايجان گفت: با بهره‌برداري از خط راه آهن تبريز - ميانه در آينده  مي توانيم حدود پنج مسير قطار حومه‌اي شبه مترويي داشته باشيم كه اين امر هم جلوي مهاجرت را خواهد گرفت و از طرف ديگر به كاهش ترافيك كمك خواهد كرد.

وي با اشاره به طول اين طرح عنوان كرد: اين خط‌آهن به طول 200 كيلومتر در 10 قطعه طراحي شده است كه هفت قطعه ابتدايي آن از ميانه تا بستان‌آباد به طول 132 كيلومتر قرار دارد و سه قطعه پاياني در محدوده بستان آباد ـ تبريز واقع شده است.

محمدحسين فرهنگي رئيس مجمع نمايندگان  استان آذربايجان‌شرقي ديگر سخنران اين مراسم اظهار داشت: لازم است سازمان برنامه و بودجه كل ارتباطات سال 95 را همان طور كه مصوب شده تخصيص دهند و در زمينه توسعه حمل و نقل ريلي نيز اعتبارات تمام و كمال پروژه‌ها پرداخت شود.

وي افزود: يكي از بخش‌هاي راهبردي پيشرو در اقتصاد، توسعه حمل و نقل ريلي است؛ به همين مناسبت بحث‌هاي مفصلي داشتيم و تصميمات در لايحه دولت و كار گروه اقتصادي و زيربنايي به تاييد و در سند تدبير توسعه نيز تصويب شد.

نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به صدور مجوز تاسيس شركت حمل و نقل ريلي حومه‌اي ابراز داشت: علاوه بر اين ارائه مجوز جذب سرمايه‌گذاري خارجي تا 49 درصد به تصويب رسيد و براي اولين بار تصميم جسورانه در كميسيون تلفيق گرفته شد تا بتوانيم شاهد راهبردي شدن اين تصميم باشيم.

فرهنگي با بيان اينكه به ميزان يك درصد از درآمدهاي نفتي را كميسيون تلفيق در اختيار راه‌آهن و توسعه حمل و نقل ريلي قرار داده است، افزود: در مصوبات براي سقف استفاده دولت از درآمدهاي نفتي رقم مشخص شد كه براي سال‌جاري 67 هزار ميليارد تومان است و تلاش مي‌كنيم به 803 هزار ميليارد تومان برسد كه مي‌تواند زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده را در زمينه حمل و نقل ريلي فراهم آورد.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي از وزارت راه و شهرسازي انتظار داريم كه در ارتباط با تكميل پروژه ميانه - تبريز سرعت بيشتري به خرج دهند چرا كه موضوع در افكار عمومي مورد حساسيت و توجه واقع شده كه البته به جا است.

اسماعيل جبارزاده استاندار آذربايجان‌شرقي  نيزدر اين مراسم اظهار داشت: ارقام ارائه شده توسط مديركل راه‌آهن آذربايجان نشان از قيمت تمام شده مناسب پروژه‌ها دارد كه مايه خوشحالي و اميدواري است.

وي افزود: سال‌هاست پروژه راه‌آهن تبريز- ميانه آغاز شده، ولي بعضا تخصيص عملياتي پروژه‌ها كمتر از ميزان مصوب بوده و موجب شده چنين پروژه مهمي با تاخير مواجه شود.

استاندار آذربايجان‌شرقي خاطرنشان كرد: ارزيابي ما اين است كه با اعتبارات بودجه‌اي نمي‌توانيم اين پروژه را تمام كنيم و موانعي در فاز آخر وجود دارد و عبور اين مسير از زاغه مهمات ارتش از جمله آنهاست كه عدد جابه‌جايي اين زاغه‌ها از هزينه خود طرح بيشتر است.

جبارزاده  تصريح كرد: لازم است جلسه‌اي در تهران مبني بر تعيين تكليف موضوع داشته باشيم و همكاري نيروهاي مسلح را نياز داريم كه به تشكيلات مركزي برمي‌گردد.

استاندار آذربايجان شرقي گفت: بر اساس ارزيابي مجموعه راه آهن، پروژه راه‌آهن ميانه- تبريز در بين همه پروژه‌ها توجيه اقتصادي و فني بيشتري از نظر كالا و مسافر دارد.

جبارزاده ادامه داد: در طول سنوات گذشته تلاش كردم از سرمايه خارجي براي پروژه‌هاي زيربنايي مثل راه و نيروگاه استفاده كنيم، ولي ظاهرا اراده‌اي وجود دارد تا سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به ثمر نرسد، ولي در هر صورت ما بايد از منابع خارجي استفاده كنيم.

استاندار آذربايجان‌شرقي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: برقي كردن راه‌آهن تبريز- تهران و دو خطه كردن اين خط به قدر كافي براي تامين‌كنندگان مالي جذاب است و يك هم‌افزايي نياز است كه با عملياتي كردن استفاده از منابع غيربودجه‌اي اقدامات خاص و مضاعفي صورت گيرد.

وي اضافه كرد: بخش خصوصي توانمندي در استان داريم كه در بخش راه‌آهن حومه‌اي سرمايه‌گذاري كنند، ولي لازم است مجوزات مقتضي به بخش خصوصي صادر شود تا بتوانند در اين بخش سرمايه‌گذاري كنند

اسامي پروژه هاي مورد افتتاح  و هزينه هاي مورد  نظر بدين شرح اعلام گرديد

شبه بازسازي بلا ك عباسي- تبريز

1-   عمليــات شــبه بازســازي خــط در بـلـا ك عباســي- تبريــز بــه طــول 13984متــر بـا انجـام تعويـض تراورسـهاي چوبـي و نصـب تراورسـهاي جديـد بتنـي و جوشـكاري خـط طـي سـال 94بـا اعتبـار 56/000/000/000ريـال اجـرا شـد و بـا عملياتـي شـدن ايـن پـروژه ، افزايـش انديـس كيفـي و ارتقـاي ضريـب ايمنـي مسـير، امـكان افزايـش سـرعت وسـائط نقليـه ريلـي در بـلا ك عباسـي- تبريـز فراهـم گرديـد و بـه تبـع آن موجـب كاهـش هزينـه در صـرف مـدت سـير و انرژي گرديد

2-   شبه بازسازي بلا ك ديزه رود- عجب شير

عمليــات شــبه بازســازي خــط در بــلا ك ديــزه رود- عجـب شـير بـه طـول 11500متـر بـا انجـام تعويـض تراورسـهاي چوبـي و نصـب تراورسـهاي جديـد بتنـي و جوشـكاري خـط طـي سـال 94بـا اعتبـار 46/000/000/000ريـال اجـرا شـد و بـا عملياتـي شـدن ايـن پـروژه ، افزايـش انديـس كيفـي و ارتقـاي ضريـب ايمنـي مسـير، امـكان افزايـش سـرعت وسـائط نقليـه ريلـي در بـا ك عباسـي- تبريـز فراهـم گرديـد و بـه تبـع آن موجـب كاهـش هزينـه در صـرف مـدت سـير و انرژي گرديد

3- شبه بازسازي خطوط فرعي ايستگاه تبريز

اجـراي عمليـات شـبه بازسـازي خـط فرعـي ايسـتگاه تبريـز بـه طـول 4500متـر بـا انجـام تعويـض تراورسـهاي چوبـي و نصـب تراورسـهاي جديـد بتنـي و بهسـازي تعـداد 12دسـتگاه سـوزن طـي سـال 94بـا اعتبـاري بـه مبلـغ 25 /000/000/000ريـال انجـام پذيرفـت كـه باعـث افزايـش انديـس كيفـي و ارتقـاي ضريـب ايمنـي مسـير گرديد

4-   نوسازي خطوط 1و 2و 3ايستگاه تبريز با اجراي عمليات اسلب ترك

انجـام عمليـات اسـلب تـرك ايسـتگاه تبريـز بـه طـول 1500متـر بـا اجـراي دال بتنـي مسـلح و تعويـض ريلهـاي مسـتعمل بـا جايگزينـي ريلهـاي نـو 60Rبـا اعتبـاري بـه مبلـغ23/000/000/000ريـال در سـال 94انجـام پذيرفـت كـه ضمـن زيبـا سـازي و بهداشـت محيـط ايسـتگاه ، موجبـات ارتقـاي ايمنـي بهـره بـرداري و راحتـي مسـافر را فراهـم سـاخت

5-احداث ساختمان سير و حركت

به منظور توسعه سالن ايستگاه راه آهن تبريز و همچنين ساماندهي ادارات فني مستقر در آن ساختمان سير و حركت بـه مسـاحت 720متـر مربـع در تاريـخ 30 /1/ 1394 با  اسـكلت فلـزي شـروع بـه سـاخت گرديـد. سـاختمان مزبـور بـا 23اتـاق و ظرفيـت 140نفـر در 2طبقـه در تاريـخ13 /8/ 95باتمام رسيد

-6 آشيانه جرثقيل ريلي

 ايــن ســاختمان در ضلــع شــمال غرب ايســتگاه تبريــز و در فاصلــه 400متــري از آن واقــع مــي باشــد كــه بــه منظــور سوله جرثقيل ريلي و تعميرات آن  بصورت ســوله فلــزي شـروع بـه سـاخت گرديـد. سـاختمان مزبـور بـا 9اتـاق اداري بـه مسـاحت 364متـر مربـع و يـك كارگاه چالــه ســرويس تعميــرات بــه مســاحت 507 متـر مربـع و 2خــط ورودي تعميــرات در 1طبقــه  بــا هزينــه 17/000/000/000ريــال بــه بهــره بـرداري رسـيده اسـت

------------------------------------------

7- ساختمان  مركزي اداره كل راه آهن آذربايجان

ايــن ســاختمان در ضلــع شــرقي ايســتگاه تبريــز و در فاصلــه 200متــري از آن واقـع مـي باشـد كـه بـه منظـور انتقـال و جانمايـي حـوزه مديريـت و گـروه هـاي فنـي و زيـر بنايـي و قسـمتي از بخـش اداري و بايگانـي ايـن اداره كل، بـه مسـاحت 2560متـر مربـع بـا اسـكلت بتنـي شـروع بـه سـاخت گرديـد. سـاختمان مزبـور بـا 28اتـاق و ظرفيـت 140نفـر از كاركنـان اداري ايـن اداره كل در 3طبقـه در تاريـخ  10 / 8/ 95و بـا هزينـه22/000/000/000ريـال بـه بهره برداري رسيد

8- نمازخانه ايستگاه تبريز

نمازخانــه سالن  ايســتگاه تبريــز بـه مسـاحت 210متـر مربـع و بـا ظاهـري بسـيار زيبـا و سـازگار بـا معمـاري اسلـامي بـا اعتبـاري بالـغ بـر 2/000/000/000 ريــال در تاريــخ 13آبانمــاه ســال 1395بــه بهــره بــرداري رسـيد

 

                                                      ناصر اسگندريان

                                                 كارشناس مسئول روابط عمومي  اداره كل راه آهن آذربايجان

 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal